Publikacje

Ustawa Antykryzysowa

Propozycje związane z płatnościami podatków.

Katarzyna Łochowska, Adwokat
Kraków, 26.03.2020

PROPOZYCJE OPARTE NA USTAWIE ANTYKRYZYSOWEJ – rządowy projekt z dnia 26 marca 2020 r. (może się zmienić w trakcie prac legislacyjnych).

 

1. Podatek od nieruchomości

W ustawie antykryzysowej związanej ze zwalczaniem COVID-19 przewidziano dwa szczególne rozwiązania dot. podatku od nieruchomości:

 

a) Zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku za część roku 2020 – mają o tym decydować gminy; rozwiązanie będzie mogło znaleźć zastosowanie dla wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

b) Odroczenie terminu zapłaty podatku – uprawnienie jw. przyznane poszczególnym organom wykonawczym gmin; przedłużenie ma dotyczyć terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. – nie dłużej niż do 30 września tego roku; będzie to dotyczyło przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID -19.

 

Zwracamy uwagę, że powyższe rozwiązania będą stanowić pomoc publiczną, której limit zwiększono do 800.000 EUR.

 

2. Opłata za użytkowanie wieczyste.

Automatyczne przedłużenie terminów na wnoszenie opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego do dnia 30 czerwca 2020 r., w stosunku do wszystkich podmiotów.

 

3. Podatki dochodowe.

 

I) ROZLICZENIE STRATY

Podatnicy, którzy z powodu COVID-19: (i) ponieśli stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej; (ii) w 2020 r. uzyskali łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% względem 2019 r. mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, ale nie więcej niż o 5 mln zł, dochód uzyskany w 2019 r., składając w tym celu korektę zeznania za ten rok (PIT oraz CIT)

 

II) MOŻLIWOŚĆ ODLICZENIA DAROWIZ

Od podstawy obliczenia podatku lub zaliczki na podatek można odliczyć darowizny przekazane w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19 – darowizna musi zostać przekazana od dnia 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r., w zależności od terminu przekazania darowizny odliczeniu może podlegać nawet 200% wartości przekazanej darowizny (PIT oraz CIT)

 

III) PRZESUNIĘCIE TERMINU WPŁATY ZALICZEK

Płatnicy podatku PIT, którzy z powodu pandemii wirusa COVID-19 ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne, będą mogli zaliczki na podatek PIT, pobrane w marcu i w kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku pracy, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, przekazać na konto urzędu skarbowego w odroczonym terminie do 1 czerwca 2020 r.

 

IV) ZŁE DŁUGI

Przedsiębiorcy, którzy ponieśli w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 oraz uzyskali w danym okresie rozliczeniowym przychody niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego, nie będą musieli zwiększać zaliczek na podatek dochodowy o wartość zobowiązań, zaliczonych uprzednio do kosztów,  nieuregulowanych w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie (PIT oraz CIT)

 

V) PRZESUNIĘCIE TERMINU PŁATNOŚCI PODATKU OD PRZYCHODÓW Z BUDYNKÓW

Do dnia 20 lipca 2020 r. zostanie wydłużony termin na zapłatę podatku od przychodów z budynków za miesiące od marca do maja 2020 r. pod warunkiem: (i) negatywnych konsekwencji ekonomicznych spowodowanych COVID-19; (ii) uzyskania przychodów w danym miesiącu niższych o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku kalendarzowego lub średnich przychodów w 2019 r. (jeżeli podatnik rozpoczął działalność w 2019 r.) (PIT oraz CIT)

 

VI) MOŻLIWOŚĆ REZYGNACJI Z ZALICZEK UPROSZCZONYCH

Podatnicy będący małymi podatnikami, którzy w 2020 wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek mogę zrezygnować z tej formy w odniesieniu do miesięcy marzec-grudzień 2020 r., jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (PIT oraz CIT).

 

4. Przesunięcie niektórych terminów zobowiązań oraz wejścia w życie wcześniej uchwalonych przepisów.

W rządowym projekcie ustawy w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej” obok szeregu innych rozwiązań, o których piszemy w niniejszym podsumowaniu, możemy również znaleźć zapisy przesuwające niektóre terminy zobowiązań oraz wejścia w życie wcześniej zaplanowanych zmian. Wśród nich warto chociażby wskazać:

 

a) przesunięcie terminu wejścia w życie nowego pliku JPK_VAT mającego na celu zastąpienie VAT-7 i VAT-7K – do dnia 1 lipca 2020 r.,

b) przedłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych pod warunkiem, że rok podatkowy lub rok obrotowy podmiotu zainteresowanego rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. a zakończył przed  dniem 31 grudnia 2019 r. – do dnia 30 września 2020 r.,

c) przesunięcie terminu zapłaty „minimalnego podatku od nieruchomości komercyjnych” za miesiące marzec-maj 2020 r., pod warunkiem, że podmiot zainteresowany poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i uzyskał minimum o 50% niższe przychody niż w przednich miesiącach – do dnia 20 lipca 2020 r.,

d) przesunięcie terminu na dokonanie wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych – do dnia 13 lipca 2020 r.,

e) przesunięcie terminu wejścia w życia nowej matrycy VAT – do dnia 1 lipca 2020 r.,

f) wydłużenie do 14 dni terminu na zgłoszenie dokonania przelewu na rachunek niebędący na tzw. białej liście podatników VAT,

g) zawieszenie w okresie od 31 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. biegu terminów na zaraportowanie schematu podatkowego – z wyłączeniem transgranicznych schematów podatkowych.

 

PROPOZYCJE OPARTE NA OBOWIĄZUJĄCYCH ROZWIĄZANIACH PRAWNYCH.

 

1. Możliwość odroczenia, rozłożenia na raty oraz umorzenia płatności podatków.

Podatnicy mogą korzystać z dotychczasowych rozwiązań związanych z płatnościami podatku, które wynikają z Ordynacji podatkowej („o.p.”). W ustawie antykryzysowej nie przewidziano szczególnych rozwiązań (oprócz kilku szczegółowych zapisów, o którym mowa w punkcie 4 powyżej), które przedłużałyby termin płatności podatków.

 

Na podstawie art. 67a o.p. (przedsiębiorcy, na podstawie art. 67b o.p.), w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, podatnik może wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o:

 

a) odroczenie terminu płatności podatku,

b) rozłożenie zapłaty podatku na raty,

c) odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, a także

d) umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych wraz z odsetkami.

 

We wniosku należy wskazać konkretną ulgę, o którą wnioskujemy, należność podatkową, której ma dotyczyć ulga i uzasadnienie.

Ministerstwo Finansów potwierdziło, że w przypadku negatywnych skutków finansowych dla przedsiębiorców, wynikających z epidemii koronawirusa, organy skarbowe będą brać pod uwagę te szczególne okoliczności przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących przyznania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Wnioski w tym zakresie mają być rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Powyższe rozwiązanie można zastosować zarówno do podatków dochodowych, VAT’u, a także podatku od nieruchomości. W sytuacji składania wniosków o odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenia go na raty należy pamiętać, żeby taki wniosek złożyć przed upływem terminu jego płatności.

 

Co istotne, ustawa antykryzysowa znosi czasowo opłatę prolongacyjną od wniosków, o których mowa powyżej.

 

Podatnicy mogą również skorzystać z rozwiązania przewidzianego w art. 22 § 2a o.p., w którym mowa o możliwości ograniczenia poboru zaliczek na podatek. Powyższe rozwiązanie może zostać zastosowane zarówno wobec podatników podatku dochodowego od osób prawnych, jak i podatku dochodowego od osób fizycznych, niezależnie od źródła uzyskiwanych przychodów (dochodów), jeżeli zaliczka na podatek dochodowy byłaby niewspółmiernie wysoka w porównaniu z przewidywanym podatkiem należnym od dochodu lub zysku przewidywanego na dany rok podatkowy (czyli na jego koniec). Instytucja ograniczenia poboru zaliczek na podatek ma zastosowanie również do zaliczek wpłacanych w formie uproszczonej.

 

Wniosek powinien zostać złożony przed terminem płatności najbliższej zaliczki. Nie można wnioskiem objąć zaliczek, które nie zostały opłacone i mają status zaległości podatkowej.

 

Organ podatkowy może zastosować instytucję ograniczenia poboru zaliczek na podatek, gdy podatnik uprawdopodobni, że zaliczki byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu przewidywanego na dany rok podatkowy. Tego typu uzasadnienie powinno znaleźć się we wniosku składanym przez podatnika. Można uznać, że stan epidemii i związane z nim ograniczenia dla przedsiębiorców stanowią ważny interes podatników, który jest podstawą do ubiegania się o ograniczenie poboru zaliczek na CIT oraz PIT. We wniosku należy odnieść się do konkretnej sytuacji podatnika.

 

Kraków, 26.03.2020

Katarzyna Łochowska

Katarzyna Łochowska

Adwokat

Zobacz wszystkie publikacje
Powrót